نمایش محتوا نمایش محتوا

ليست اطلاعات مديران ارشد اداره کل فرودگاه های استان ایلام

ردیف   نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس شماره فکس پست الکترونیکی
1 محمد جواد یگانه           مدیر میانی       08432236802  08432236803 yeganeh@airport.i 
2 محسن داود پور مدیران پایه   08438308900  08432236803 

m.davodpoor@airport.ir

3 نصراله مشهدی

مدیران پایه  

08438308081 08432236803

n.mashhadi@airport.ir