نمایش محتوا نمایش محتوا

خدمات غیر الکترونیکی به ارباب رجوع:

فرایند انجام ملاقات های مردمی مدیر فر ودگاه شهدای ایلام

فرایند واگذاری اماکن به برنده از طریق درخواست متقاضی

فرایند خرید کالا و خدمات کوچک

خرید کالای های متوسط

فرایند پیگیری بار گمشده

فرایند صدور مجوز پرواز

فرایند دریافت و مخابره پیامهای هوانوردی (AFTN)

فرایند گزارشات هواشناسی

خدمات غیر الکترونیکی به همکاران :

دریافت مکاتبات استانداری

آموزش

امور رفاهی همکاران