نمایش اطلاعات ثبت شده فرم نمایش اطلاعات ثبت شده فرم

تسهيلات نوروزي ايلام

انجام اقدامات الزم به منظورجلوگیری از هرگونه اختالل در ارائه سرویس های هوانوردی بازرسی و کنترل میادین پروازی ، بررسی باند  پروازی از نظر خط کشی ها و علایم پروازی ، وهمچنیین بررسیی و کنترل چراغ های باند و رفع هرگونه خرابی،بررسی، کنترل ونظارت بر نیروگاه و موتور ژنراتورهای برق اضطراری.

اعمال نظارت بر بخش های مختلف برج مراقبت ، الکترونیک وارسی دستگاههای کمک ناوبری و ایستگاه ایمنی زمینی و آتش نشانی.

استقرار هلی کوپتر هلال احمر به منظور امداد و اورژانس هوایی .