Form Records List Form Records List

web/ilam/audit

بازرسی

جهت رفاه حال مشایعت کنندگان ومستقبلین محترم گیت بازرسی ورودی  ترمینال حذف گردیده وسیستم چک و بازرسی مسافرین با دستگاهای پیشرفته انجام می پذیرد..